Хууль, эрх зүй

Цалин шинэчлэн тогтоох тухай

Их Богдын БЦГ-ын Хамгаалалтын захиргааны даргын 2018 оны 01 дүгээр сарын 08-ны өдрийн А/01 тоот тушаалаар албан хаагчдын цалинг шинэчлэн тогтоож олгохоор болсон-