Хууль, эрх зүй

Д.Очгэрэлийг албан тушаалд түр томилох тухай

Их Богдын БЦГ-ын Хамгаалалтын захиргааны даргын 2018 оны 01 дүгээр сарын 08-ны өдрийн Б/04 тоот тушаалаар Галуут сумын байгаль хамгаалагчаар Д.Очгэрэлийг түр томилон ажиллуулахаар шийдвэрлэсэн.