Хууль, эрх зүй

Х.Өлзийцэцэгийг гэрээгээр ажиллуулах тухай   

Их Богдын БЦГ-ын Хамгаалалтын захиргааны даргын 2018 оны 01 дүгээр сарын 09-ний өдрийн Б/06 тоот тушаалаар Х.Өлзийцэцэгийг үйлчлэгчийн орон тоон дээр гэрээгээр авч ажиллуулах шийдвэр гаргасан.