Хууль, эрх зүй

Гэрээгээр ажилтан авч ажиллуулах

Их Богдын БЦГ-ын Хамгаалалтын захиргааны даргын 2018 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрийн А/07 тоот тушаалаар нийт байгаль хамгаалагчдын сургалтыг зохион байгуулах шийдвэр гаргасан.