Дотоод, гадаадын аялагч жуулчид зорин ирдэг Говь гурван сайхын БЦГ-ын говийн хэсэг Баянлиг сумын Их Баян 4 дүгээр багт орших Бичигт хадны түүх соёлын дурсгалт газар луу очих чиглэл заасан тэмдэг 3 ширхэгийг шинээр байрлуулж, мэдээллийн 1ш самбарын эхийг монгол, англи хэл дээр бэлтгэн байрлуулсан.

                 Их Богд ууланд шинээр байгуулагдсан Отоглох цэгт стандарт мэдээллийн самбар 2ш  самбар шинээр хийгдэж мэдээллийг байрлуулсан.Заг-Байдрагийн голын эхэн сав нутгийн БЦГ-ын Жаргалант сумын Модотын давааны мэдээллийн самбарыг засаж шинэчилсэн.Хангайн нурууны БЦГ-ын газрын Эрдэнэцогт, Галуут сумдад 2 ширхэг мэдээллийн самбар гэмтэж унасныг байгаль хамгаалагч нар засаж, сайжруулсан.Мөн Баянлиг,Эрдэнэцогт, Галуут, Богд, Жинст гэсэн 5 сумын төвд, 8 багийн төвд 23 ширхэг мэдээллийн самбар шинээр байршуулан ажиллаад байна.

Энэ онд шинээр стандарт мэдээллийн самбар , засварлаж, шинэчилсэн , сум, багийн төвд 23ш самбар байршуулж нийтдээ 29ш мэдээллийн самбарыг бүрэн шинэчиллээ.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now