Цаг үеийн мэдээ

As always, partners grows with you!

Жаргалант сумын Нам толгой, Их цагд уул, Бага цагд зэрэг газруудад 4 боодол өвс, 4 шуудай хужир

Био сан, ажиглалт

2023 оны 03 сарын 02

Байгаль хамгаалагч нар 2-р сард 3 үнэг, 2 чоно, 64 янгир, 41 аргаль, 6 хар сүүлт, зээр 3 тус тус ажиглажээ

2-р сард 73 өрхийн 162 иргэнд Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хууль, Зөрчлийн тухай хууль, Хог хаягдлын тухай хуулиар мэдээлэл хүргэж ажиллаа.

2-р сард байгаль хамгаалагч нар 16 удаагийн хяналт, шалгалт хийж ажиллаа.

ТХГНутгийн 2022 оны жилийн эцсийн малын тоог нэгтгэж Байгаль орчны мэдээллийн сан /www.eic.mn/-д орууллаа.

Биотехникийн 3 сумын УТХГ-ын нэр бүхий 9 газарт 31 боодол өвс, 500 кг хужир мараа тавьж биотехникийн арга хэмжээ авч ажиллаа.

Био сангийн 1 сарын мэдээ

2023 оны 02 сарын 01

Био сангийн 1 сарын мэдээ

Цахим хурал зохион байгууллаа.

Байгаль хамгаалагч нар тайлант сард 63 өрхийн 401 иргэнд мэдээлэл хүргэж ажиллаа.

Тайлант сард 7 сумын 14 байгаль хамгаалагч24 удаагийн хяналт шалгалт хийж ажиллаа.

ТХГНутгийн 7 сумын 467 өрхийн 526 өвөлжөө, хаваржааны газар ашиглуулах сумын Засаг даргын захирамжийн дагуу Газрын кадастрын мэдээллийн санд бүртгэлжүүлж, газар...

Газрын нэгдмэл сангийн удирдлагын нэгдсэн цахим системд ТХГНутгийн малчин иргэдийн өвөлжөө хаваржааг бүртгэжүүлж ажиллаа.