Цаг үеийн мэдээ

As always, partners grows with you!

ТХГНутгийн 2022 оны жилийн эцсийн малын тоог нэгтгэж Байгаль орчны мэдээллийн сан /www.eic.mn/-д орууллаа.

Биотехникийн 3 сумын УТХГ-ын нэр бүхий 9 газарт 31 боодол өвс, 500 кг хужир мараа тавьж биотехникийн арга хэмжээ авч ажиллаа.

Био сангийн 1 сарын мэдээ

2023 оны 02 сарын 01

Био сангийн 1 сарын мэдээ

Цахим хурал зохион байгууллаа.

Байгаль хамгаалагч нар тайлант сард 63 өрхийн 401 иргэнд мэдээлэл хүргэж ажиллаа.

Тайлант сард 7 сумын 14 байгаль хамгаалагч24 удаагийн хяналт шалгалт хийж ажиллаа.

ТХГНутгийн 7 сумын 467 өрхийн 526 өвөлжөө, хаваржааны газар ашиглуулах сумын Засаг даргын захирамжийн дагуу Газрын кадастрын мэдээллийн санд бүртгэлжүүлж, газар...

Газрын нэгдмэл сангийн удирдлагын нэгдсэн цахим системд ТХГНутгийн малчин иргэдийн өвөлжөө хаваржааг бүртгэжүүлж ажиллаа.

ТХГНутагт бэлчээрийн мониторингийн 16 цэг байгуулав.

Хяналт шалгалт

2022 оны 12 сарын 23

Хяналт шалгалт

Шилэн дансны ил тод байдал

Улсын тусгай хамгаалалттай газруудын хамгаалалтын захиргаа, мэргэжилтэн, байгаль хамгаалагч, байгаль хамгаалах нөхөрлөлүүдийг чадавхжуулах зөвлөгөөн болов.