Журам ...
БОАЖСайдын 2019 оны А/618 дугаар тушаал
БОАЖСайдын 2020 оны А/684 дугаар Ойд арчилгаа, цэвэрлэгээ хийх журам
БОАЖСайдын 2022 оны А/325 дугаар Генетек нөөцтэй холбоотой уламжлалт мэдлэг эзэмшигчийг тогтоох, генетек нөөцтэй холбоотой мэдлэгийг ашиглах, урьдчилсан зөвшөөрөл авах журам
Хамгаалалтын захиргааны Байгууллагын дотоод журам
ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ БОЛОН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ
Тусгай хамгаалалттай газар нутаг ТХГНт аялал жуулчлал явуулах журам ТХГНд үзүүлэх ажил үйлчилгээний нэг удаагийн хөлс төлөх журам