“Байгаль орчны тэмдэглэлт өдрүүдийг тэмдэглэж өнгөрөөх” эко бүлгийн сурагчдын экологийн танин мэдэхүйн боловсролыг дээшлүүлэх, усны үнэ цэнэ зөв зохистой хэрэглээг олон нийтэд таниулах, ТХГНутгийн талаарх  мэдлэг  олгох  зорилгоор УТХГНутаг бүхий 7 сумдын ЗДТГазартай хамтран байгаль хамгаалагч нар иргэдэд нийтдээ 4 удаагийн сургалт, 3 удаагийн гар бөмбөгийн тэмцээн, 2 удаагийн “АХА” тэмцээнүүдийг зохион байгуулж нийт 250 орчим иргэнд экологийн мэдлэг олгож ажилласан.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now