Хяналт шалгалт

2022 оны 12 сарын 23

Хамгаалалтын захиргааны даргаар хяналт шалгалтын график батлуулан тухайн жилдээ мөрдөн ажилладаг.

Их Богдын БЦГазрын Хамгаалалтын захиргааны хариуцан хамгаалдагБЦГазруудад дараах зөрчлүүд гардаг. Үүнд: Гар аргаар ашиг малтмал олборлох, хууль бус ан агнах, мод огтлох зэрэг зөрчлүүд зонхилдог.

Хамгаалалтын захиргаанаас 2022 онд  хяналт шалгалтыг 205 удаа, аймгийн Цагдаагийн газрын Экологийн байцаагч, сумдын ЗДТГазар, идэвхтэн байгаль хамгаалагч, нутгийн малчин иргэдтэй хамтран 42 удаа нийт 247 удаагийн хяналт шалгалт хийж 8 зөрчлийн хэрэг илрүүлж, хялбаршуулсан журмаар зөрчлийн хэрэг нээн баримтжуулан, Прокурорын газар хэргийг хянуулан нийт 4.658.000 төгрөгийн торгууль, нөхөн төлбөр тавьж барагдуулж, Богд сумын БОХУБайцаагч, Галуут сумын Экологийн байцаагчид тус бүр 1 хэрэг шилжүүлэн хуулийн дагуу арга хэмжээ авахуулсан.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now