Улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн байгалийн цогцолборт газрын “хязгаарлалтын бүс”-т олон жил нутаглаж мал ахуй эрхэлж байгаа болон газар ашиглах гэрээний хугацаа сунгахад шаардлага хангасан Галуут сумын Засаг даргын 2022 оны 06 дугаар сарын 05-ны өдрийн А/50 захирамжаар 8 иргэний 11 өвөлжөө хаваржаа, Эрдэнэцогт сумын Засаг даргын 2022 оны 06 дугаар сарын 10-ны өдрийн А/70  захирамжаар 23 иргэний 23 өвөлжөө хаваржаа, Жаргалант сумын Засаг даргын 2022 оны 06 дугаар сарын 13-ны өдрийн А/81 захирамжаар 38 иргэний 40 өвөлжөө хаваржаа, Богд сумын Засаг даргын 2022 оны 03 дугаар сарын 11-ний өдрийн А/33 захирамжаар 37 иргэний 40 өвөлжөө хаваржаа, Жинст сумын Засаг даргын 2022 оны  3 дугаар сарын 30-ны өдрийн А/27 захирамжаар 24 иргэний 30 өвөлжөө хаваржаа, Баянлиг сумын Засаг даргын 2022 оны 05 дугаар сарын 13-ны өдрийн А/49, 2022 оны 06 дугаар сарын 13-ны өдрийн А/62, 2022 оны 07 дугаар сарын 18-ны өдрийн А/78 захирамжаар 61 иргэний 61 өвөлжөө, хаваржаа нийт 191 өрхийн 205 өвөлжөө, хаваржааны газар ашиглуулах сумын Засаг даргын захирамжийн дагуу Газрын кадастрын мэдээллийн санд бүртгэлжүүлсэн.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now